รูปแบบขนาดและสี

   ท่านสามารถ ดาวน์โหลดรูปแบบ/ขนาด/สี ได้  โดยกด  catta copy.pdf 

และนำไป print ใช้เพื่อเลือกขนาดในธุรกิจ ไทยศิลป์ล็อกเก็ตเท่านั้น

*** หมายเหตุ.. ขนาดที่อยู่ในหน้าเว็ปเพจนี้ เป็นขนาดเดียวกับของจริง ***

เอกสารนี้ขอสงวนลิขสิทธิิ์ไว้ตามกฏหมาย
ห้ามมิให้นำไปแสวงหาผลประโยชน์ใดๆทางการค้าโดยไมได้รับอนุญาต